Start UP Smart 2.0

Proiectul a luat sfârșit la data de 14 iulie 2021, iar pe tot parcursul implementării lui, acesta a urmărit încurajarea antreprenorialului în Regiunea de Sud – Est prin susținerea înființării de noi întreprinderi de către persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă), care au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural din regiune și doresc să înființeze o afacere cu profil non-agricol în mediul urban.

 

În cadrul proiectului am organizat, în perioada mai – august 2018, cursuri de antreprenoriat pentru peste 350 de persoane din regiunea Sud-Est. În perioada septembrie – noiembrie 2018 a fost organizat un concurs de planuri de afaceri în cadrul căruia am selectat 42 de antreprenori care primesc finanțare de maximum 33.000 euro pentru afacerile propuse. Antreprenorii au beneficiat la finalul anului 2018/ în prima parte a anului 2019 de activități complementare precum:

 • stagii de practică în companii cu același domeniu de activitate
 • sprijin pentru înființarea afacerii
 • consiliere și mentorat, inclusiv în cadrul a două Școli de Afaceri

 

În perioada iunie-iulie 2019 au fost semnate toate cele 42 de contracte de subvenție cu firmele nou înființate pentru primirea finanțării și implementarea planului de afaceri. În perioada următoare, activitățile proiectului s-au concentrat pe sprijinul și monitorizarea afacerilor în vederea implementării planului de afaceri și utilizării în condiții optime a finanțării nerambursabile obținute.

 

Start UP Smart 2.0 (POCU/82/3/7/106802) este un proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) în cadrul liniei de finanțare „RomâniaStart Up Plus” si a avut o valoare de 10.295.000 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 10.247.000 lei.

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

Obiectivul general al proiectului

Proiectul START UP Smart 2.0 își propune prin activitățile sale încurajarea antreprenoriatului în Regiunea de Sud – Est, prin susținerea înființării de noi întreprinderi de către persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă), care au reședința sau domiciliul în mediul urban sau rural din regiune și doresc să înființeze o afacere cu profil non-agricol în mediul urban.

Obiective specifice

1. Promovarea unei atitudini pozitive fata de posibilitatea de a debuta ca antreprenor.

2. Dezvoltarea abilitaților si competentelor capitalului uman din toate cele 6 județe ale regiunii Sud – Est, prin furnizarea unui program de formare antreprenoriala autorizat ANC si certificarea in acest domeniu a unui număr de 350 de persoane fizice.

3. Îmbunătățirea și completarea competentelor antreprenoriale și creșterea șanselor de reușită a afacerilor care vor fi înființate de 42 de persoane selectate din grupul țintă al proiectului în urma unui concurs de planuri de afaceri.

4. Acordarea de sprijin financiar sub forma de subvenții, în cuantum de 148,600.00 lei/subvenție, pentru înființarea și dezvoltarea a 42 de afaceri, în scopul creării de locuri de munca.

5. Dezvoltarea de mecanisme de sprijinire și promovare a afacerilor create și a antreprenorialului în general la nivelul regiunii.

Startupsmart

s-smart

Grup Țintă

350 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban, în Regiunea Sud-Est (județele: Galați, Brăila, Buzău, Vrancea, Constanța, Tulcea).
 • au absolvit cel puțin studii gimnaziale (minim 8 clase).
 • intenționează să înființeze o afacere non-agricolă (cu sediul social și după caz,  punctul/punctele de lucru) în mediul urban în Regiunea Sud-Est.
 • nu au mai participat la măsuri similare, cofinanțate din fonduri nerambursabile – participanţii la activitățile proiectului nu au mai reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri nerambursabile.
 • nu au mai beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, cumulat cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a €200.000.
 • Nu fac parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
 • ! Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.

Indicatorii proiectului

 • 350 de persoane selectate pentru a participa la activitățile proiectului
 • 350 de persoane fizice care fac cursul de Competențe Antreprenoriale
 • 350 de diplome recunoscute de către ANC eliberate
 • 350 de planuri de afaceri elaborate
 • 42 de planuri de afaceri susținute cu câte maxim 148 600 lei
 • 2 Școli de afaceri organizate
 • 42 de firme noi înființate
 • 84 de locuri de muncă noi create

Activități importante

A.3. Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului (Ianuarie 2018 – Iulie 2018)

 • O campanie de informare a grupului țintă prin intermediul rețelelor de socializare și al motoarelor de căutare
 • Conferință de presă de lansare a proiectului
 • O metodologie de selecție a planurilor de afaceri
 • Eveniment de lansare a concursului de planuri de afaceri

A.4. Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (Ianuarie 2018 – Iulie 2018)

 • Se vor recruta/selecta minim 350 de persoane eligibile care să participe la activitățile din cadrul proiectului pe principiul primul venit primul servit. Se va realiza și o listă de rezerve în eventualitatea în care o persoană selectată renunță la participarea la activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
 • Din cele 350 de persoane cel puțin 50% vor fi femei și minim 20 de persoane pe fiecare județ (Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Buzău, Vrancea).

Metodologia de selectie a grupului tinta!

Descarcă document

Activități importante

A.5 Derularea programului de formare antreprenorială (Martie 2018 – Iulie 2018)

 • Persoanele selectate vor participa la un curs de Competențe antreprenoriale cu o durată de 40 de ore recunoscut de Agenția Națională pentru calificări.
 • Cursul va avea o durată de 5 zile (8h/zi) și îi va ajuta pe viitorii antreprenori să se pregătească pentru deschiderea unei afaceri și identificarea/obținerea resurselor financiare derulării acesteia.

A.6 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (August 2018 – Septembrie 2018)

 • Perioada de depunere a planurilor de afaceri este de 4 săptămâni și va fi anunțată din timp pe site-ul proiectului.
 • Pot depune planuri de afaceri în cadrul concursului și persoanele care nu au participat la cursul de competențe antreprenoriale organizat în cadrul proiectului dar care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • Evaluarea planurilor de afaceri se va face de către un juriu compus din trei membri (1 reprezentant al mediului antreprenorial, 1 reprezentant al patronatelor, 1 reprezentant al instituțiilor financiare).
 • Vor fi stabilite 42 de planuri de afaceri câștigătoare.

A.7 Efectuarea de stagii de practică

 • Vor fi identificate firme care să aibă același cod CAEN ca planurile de afaceri selectate de juriu pentru a primi finanțare.
 • Cele 42 de  persoane selectate vor efectua un stagiu de practică ce va avea o durată de 40 de ore (4 ore pe zi, timp de 10 zile).

A.8 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri

 • Fiecare dintre cele 42 de persoane ale căror planuri de afaceri au fost declarate câștigătoare vor participa la minim 3 întâlniri de consiliere și mentorat.
 • Vor fi organizate 2 Școli de Afaceri la care vor participa cei 42 de câștigători, unde vor fi abordate teme din domeniul inovării sociale, înființarea și dezvoltarea unei afaceri, surse de finanțare.

A.9 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului

 • Înființarea întreprinderilor prin intermediul cărora vor fi implementate cele 42 de planuri de afaceri declarate câștigătoare în urma concursului organizat în cadrul proiectului.

A.10 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (Aprilie 2019 – Mai 2019)

– Pe parcursul a 12 luni Administratorul schemei de antreprenoriat va monitoriza implementarea planurilor de afaceri finanțate în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor și indicatorii asumați de către persoanele declarate câștigătoare.

A.11 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului(Aprilie 2019 – Iunie 2020)

 • Ajutorul de minimis se va acorda în 2 tranșe, astfel:
 1. Tranșa inițială 75% din valoarea ajutorului de minimis
 2. Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termen de 12 luni de la înființare, venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale.

A.12 Monitorizarea sustenabilităii funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (Iulie 2020 – Decembrie 2020)

Se va realiza verificarea conformității activităților derulate de cele 42 de firme nou înființate în cadrul proiectului pe o perioadă de 6 luni de la încetarea finanțării nerambursabile

A.13 Dezvoltarea de mecanisme inovative de susținere și promovare a antreprenoriatului în regiunea Sud-Est (Iulie 2020 – Decembrie 2020)

 • Se va realiza o platformă online care să constituie un punct de întâlnire și relaționare între mai multe categorii ale ecosistemului antreprenorial, de la antreprenori la investitori, mentori, acceleratoare, incubatoare, hub-uri și coworking space-uri.
 • Se vor organiza 6 dezbateri publice, câte una pentru fiecare județ din Regiunea de Sud – Est,prin intermediul cărora vor fi dezvoltate idei de politici publice destinate facilitării evoluției  start-up-urilor pe piața românească.
 • Se va crea un parteneriat public – privat constituit din reprezentanți ai mediului de afaceri, instituțiilor financiare, autorităților publice locale și mediului academic care va elabora, susține și promova un document de poziție – cartea Albă de susținere a antreprenoriatului în Regiunea de Sud-Est.